วงบารมี

วงบารมี ชมรมดนตรี โดยพนักงานสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ รวมกลุ่มกันจัดตั้งวงดนตรี แต่งคำ้ร้อง ทำนอง เล่นและตัดต่อกันเอง เป็นดนตรีธรรมะเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

zp8497586rq